Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
1.1 Společnost SEGAT a.s. se sídlem Železniční 1097/35, Poprad 058 01, IČO: 31663991, zapsaná v Obchodním rejstříku u Okresního soudu Prešov, vložka č. 1097/35 10503/P (dále jen „Prodávající“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“ nebo „Podmínky“). VOP upravují právní vztahy mezi Prodávajícím a jeho Zákazníky vznikající při prodeji Zboží. VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Zákazníkem a jsou zveřejněny a dostupné v písemné formě v provozních prostorách Prodávajícího a v elektronické formě na internetové stránce http://www.pneucom.sk.

1.2 VOP jsou závazné pro všechny Smluvní strany, tzn. účastníky závazkového vztahu a vycházejí z obecně závazných právních předpisů platných v České republice, zejména Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Definice pojmů
2.1 Zboží znamená zboží, které Prodávající aktuálně nabízí k prodeji zákazníkům, zejména pneumatiky a disky.

Konkrétní druh Zboží, jehož prodej je předmětem příslušného závazkového vztahu, je vždy přesně definován ve Smlouvě a/nebo Objednávce.

2.2 Zákazník znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která má zájem o koupi Zboží.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

2.3 Objednávka znamená písemnou, faxovou nebo elektronickou objednávku Zboží, kterou zaslal Zákazník Prodávajícímu.

2.4 Smlouva je kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat Zákazníkovi Zboží a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a závazek Zákazníka zaplatit za Zboží kupní cenu. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace Objednávky ze strany Prodávajícího. (Smlouva není uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky.) Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP.

2.5 Smluvní strany znamenají Prodávajícího a Zákazníka společně, Smluvní strana znamená kteroukoli z nich.

2.6 Obchodní zákoník znamená zákon č. 3. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

2.7 Občanský zákoník znamená zákon č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

2.8 Zákon o ochraně spotřebitele znamená zákon č . 102/2014 Sb. zákonů ve znění pozdějších předpisů.

2.9 Ceník znamená aktuální ceník Zboží.

Objednávání Zboží
3.1 Zadání Objednávky. Zákazník objednává Zboží prostřednictvím Objednávky, která musí obsahovat přesnou identifikaci Zákazníka (u fyzických osob - nepodnikatelů v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, příp. e-mail, u fyzických osob - podnikatelů v rozsahu jméno a příjmení, obchodní jméno, místo podnikání, IČO, DIČ/DIČ DPH, číslo zápisu v živnostenském nebo jiném rejstříku, telefonní číslo, popřípadě e-mail au právnických osob obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v obchodním rejstříku, telefonní číslo, popřípadě e-mail) a přesné určení požadovaného druhu, množství a jakosti Zboží a případně i další náležitosti potřebné pro řádné vyřízení Objednávky, a to zejména termín a místo dodání Zboží. Objednávka, která nebude mít minimálně základní obsahové náležitosti, nebude vyřízena. Zboží lze zakoupit přímo v místě provozu.

Faktura bude vystavena na základě údajů vyplněných objednávajícím v objednávce.

  • UPOZORNĚNÍ:
    V případě, že budete dodatečně požadovat změnu fakturačních údajů (hlavně změnu odběratele na faktuře ze soukromé osoby na firmu), tato změna je zpoplatněna částkou 200,- Kč.

Doklad o úhradě dobírky vystavuje kurýr kurýrní společnosti, která zboží doručí. Tento doklad je třeba vyžádat si od kurýra.

Provozovatel eshopu neumí takový doklad vystavit, jelikož nepřijímá hotovost od zákazníka přímo, ale prostřednictvím kurýrní společnosti. Jediné doklady, které vystavuje Provozovatel jsou faktura při zaslání na dobírku nebo doklad z ERP při osobním odběru v prodejně, dle platné legislativy.

3.2 Uzavření Smlouvy. Prodávající po doručení Objednávky od Zákazníka prověří její obsahové náležitosti a zjistí dostupnost požadovaného Zboží. Je-li Zákazníkem požadované Zboží k dispozici v termínu uvedeném v Objednávce, nebo pokud termín dodání není uveden v Objednávce, v termínu dle těchto VOP a/nebo Smlouvy, Prodávající Objednávku akceptuje a akceptaci oznámí Zákazníkovi telefonicky nebo elektronickou poštou a momentem doručení akceptace Objednávky je uzavřená Smlouva, která je závazná pro obě Smluvní strany. V opačném případě Zákazníkovi Prodávající oznámí nedostupnost Zboží nebo předpokládaný pozdější termín dodání Zboží a požádá Zákazníka o jeho vyjádření.

V případě, že zákazníkem objednané zboží není momentálně dostupné na skladě Prodávajícího ani na skladě výrobce, Prodávající o dané skutečnosti informuje Zákazníka telefonicky nebo emailem. Zákazníkovi může být nabídnuto alternativní dostupné zboží. Zákazník má právo v případě nedostupnosti objednaného zboží právo objednávku pozměnit nebo stornovat.

3.3 Záloha na kupní cenu. Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne 1.000,-- EUR má právo prodávající požadovat zálohovou platbu ve výši 10% kupní ceny. V odůvodněných případech má právo kupující požadovat až 100% kupní ceny za jím objednané Zboží jako zálohovou platbu nebo platbu předem.

3.4 Storno objednávky. Zákazník má právo stornovat Objednávku bez udání důvodu kdykoli před její expedicí ze strany Prodávajícího. Po akceptaci Objednávky ji může Zákazník stornovat pouze v případě, že Prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání Zboží. V případě stornování expedované Objednávky je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající si uplatní právo na náhradu škody, která vznikla v souvislosti s odesláním Zboží kupujícímu, čímž byl Prodávající nucen vynaložit prokazatelné náklady.

Podle §7 odst. 1 písm. 1 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém obchodu má spotřebitel nárok do 14 pracovních dnů od převzetí zboží k odstoupení od smlouvy a vrácení zboží bez udání důvodu.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Prodávající musí vrátit peníze do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Vzhledem k povaze prodávaného zboží nesmí být vrácené zboží používáno. Vrácení kupní ceny zahrnuje náklady na poštovné, které spotřebitel zaplatil při objednávce zboží. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu je povinen zaplatit Zákazník, bez nároku na jejich proplacení Prodávajícím.

Žádáme zákazníky aby NEZASÍLALI zboží, které chtějí vrátit, na dobírku! Takové balíky nebudou převzaty.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout Objednávku nebo její část zejména v těchto případech:
- Objednávka neobsahuje minimální základní obsahové náležitosti, a tudíž nelze ji vyřídit,

- Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem ztížila možnost jeho pořízení.

V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude co nejdříve kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Zákazník zaplatil zálohu na kupní cenu za Zboží, bude mu tato záloha převedena zpět bezhotovostním bankovním převodem na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou na jeho adresu ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Dodací podmínky
4.1 Pokud v Objednávce nebude uveden požadovaný termín dodání Zboží, dodávka bude dle dostupnosti jednotlivých produktů a provozních možností Prodávajícího realizována v co nejkratším termínu. Průměrná doba dodání objednávky je do cas_dorucenia_pneumatik,1 pracovních dní po akceptování objednávky ze strany Prodávajícího. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, o čem Prodávající seznámí Zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou.

4.2 Zboží bude dodáno Zákazníkovi do místa uvedeného v Objednávce. Dopravu do místa dodání v rámci České republiky zajišťuje Prodávající. Cena dopravy je uvedena v Ceníku. Zákazník je povinen zkontrolovat zboží při jeho dodání, překontrolovat správnost a úplnost dodaného zboží, zda dodané zboží není poškozeno a převzít jej jen když není poškozeno. V opačném případě je nutno sepsat s řidičem protokol o škodě nebo Zboží odmítnout převzít. Mechanické poškození Zboží v neporušeném obalu je nutno nahlásit bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

4.3 Pokud Objednávka nebude obsahovat místo dodání Zboží, Zboží bude dodáno v místě provozu Prodávajícího, kde si jej může Zákazník na vlastní náklady osobně převzít. Zákazník je povinen vyzvednout své zboží do 48 hodin, v opačném případě je jeho objednávka stornována. Při osobním odběru je možná platba pouze v hotovosti.

4.4 Součástí dodávky Zboží není jeho instalace, není-li výslovně dohodnuto jinak.

4.5 Se Zbožím je Zákazníkovi vždy předán daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, a podle povahy Zboží i návod k používání a záruční list. V případě, že koupeným zbožím je pneumatika, vzhledem k povaze zboží se návodem k používání zboží rozumí popis zboží uvedený na stránce produktu, nebo popis v kolonkách o podrobných informacích.

4.6 Obrázky zboží použité na www.pneucom.sk jsou ilustrační. Vyobrazení pneumatiky obuté na disku je ilustrační. Zboží se může ve skutečnosti mírně lišit s ohledem na jednotlivé specifické vlastnosti a od nich odvozených parametrů. rozměrem, na kterém závisí počet drážek na pneumatice. V případě, že to není uvedeno jinak, vyobrazeným nabízeným zbožím je pneumatika bez disku.

4.7 Společnost SEGAT a.s., jako provozovatel internetového obchodu www.pneucom.sk a jako člen organizace odpovědnosti výrobců ELT Management Company Slovakia s.r.o. a distributor pneumatik zajišťuje bezplatný zpětný sběr odpadních pneumatik na provozech svých kamenných prodejen SEGAT a.s., Železniční 1097/35, 058 01 Poprad a SEGAT a.s., Štefánikova 4560/48, 058 01 Poprad a na odp. eltma.cz v sekci Sběrná místa.

Cena za Zboží
5.1 Cena za Zboží je určena dohodou v souladu se zákonem č.j. 18/1996 Sb. o cenách v platném znění. Přesná výše ceny jednotlivých položek Zboží v aktuální nabídce Prodávajícího je uvedena v aktuálním Ceníku. Cena Zboží dle Smlouvy se vypočítá dle jednotlivých položek Ceníku a množství a druhu objednaného Zboží.

5.2 Pokud výslovně není uvedeno jinak, všechny ceny ve Smlouvě a/nebo Ceníku jsou uváděny včetně DPH.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny jednotlivých položek Zboží uvedených v Ceníku, a to zejména v případě zvýšení cen u jeho dodavatelů a/nebo výrobců Zboží a/nebo zvýšení nákladů Prodávajícího souvisejících s pořízením příslušných položek Zboží.

5.4 Platnost nového Ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na internetové stránce.

5.5 Změna Ceníku nemá žádný vliv na dříve akceptované Objednávky, pokud není uvedeno jinak.

5.6 V případě, že došlo ke zjevné technické vadě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně vadnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o vadě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Platební podmínky
6.1 Při osobním odběru Zboží v místě provozu Prodávajícího může Zákazník za Zboží zaplatit při převzetí. Při osobním odběru je možná platba pouze v hotovosti. Při osobním odběru je účtován manipulační poplatek 1 € za 1ks pneumatiky nebo disku.

6.2 Při dodání Zboží na dobírku v místě určeném v Objednávce zaplatí zákazník za Zboží v hotovosti kurýrovi spediční firmy, která zajišťuje přepravu zboží k zákazníkovi, přičemž kurýr je povinen na požádání vystavit zákazníkovy potvrzení o zaplacení dobírky.

6.3 Při platbě předem na účet, bude Zboží odesláno kurýrem spediční firmy, která zajišťuje přepravu zboží k zákazníkovi, až po připsání platby na náš účet. Platba na účet předem se realizuje na základě faktury, která je zákazníkovi zaslána emailem.

6.4 Prodávající zašle v den expedice zboží daňový doklad - fakturu.

Všechny ceny uvedené na naší stránce jsou uvedeny s DPH. Faktura jako daňový doklad s vyúčtováním objednávky, částky DPH a celkové částky je zákazníkovi zaslána E-MAILEM na platnou emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Zákazník vyjádřením souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí se zasláním faktury elektronicky ve smyslu § 71 ods. 1 písm. b) zákona 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Ve výjimečných případech (jsou-li zákazníkem orgány státní správy, soudy, města a obce nebo jiné organizace, u kterých to vyžaduje zákon nebo předpis) může zákazník kontaktovat Prodejce na email segat@segat.sk a vyžádat si tištěnou formu faktury zaslanou poštou na dohodnutou adresu . V těchto případech Prodejce musí žádosti vyhovět.

Pokud jste fakturu nenašli v přijatých zprávách, zkuste se podívat do složky nevyžádané pošty - SPAM (platí pro domény @Azet, @Centrum, @Post, @Seznam). V případě služby Gmail je možné, že fakturu někdy třídící systém Google zatřídí pod složku "Reklamy".

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí každá ze smluvních stran ke své tíži.

6.5 Zboží až do jeho úplného zaplacení zůstává majetkem dodavatele. V případě nevypořádání pohledávky v termínu splatnosti dohodnutém na faktuře si dodavatel může nárokovat vrácení Zboží.

Záruky, reklamace
7.1 Záruční doba. Prodávající odpovídá za vady, které má dodané Zboží při jeho převzetí Zákazníkem a za vady, které se vyskytnou po převzetí Zboží během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od data převzetí Zboží Zákazníkem. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, Prodávající však neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. U použitých věcí (např. předváděcí model) je záruční doba 12 měsíců. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí Zboží Zákazníkem v důsledku neodborné manipulace se Zbožím, v důsledku používání Zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze (je-li se Zbožím dodáno), v důsledku používání Zboží k jinému účelu, než ke kterému je určen, v důsledku poškození způsobeného Zákazníkem nebo jakoukoli třetí osobou a v důsledku případů vyšší moci (přírodní katastrofy apod.).

V případě, že koupeným zbožím je pneumatika, vzhledem k povaze zboží se návodem k používání zboží rozumí popis zboží uvedený na stránce produktu, nebo popis v kolonkách o podrobných informacích.

7.2 Vyzkoušení funkčnosti Zboží. Prodávající je při osobním převzetí Zboží v místě provozu Prodávajícího povinen na žádost Zákazníka odzkoušet funkčnost prodávaného Zboží, pokud to jeho povaha připouští.

7.3 Uplatnění reklamace. Při převzetí Zboží je Zákazník povinen Zboží důkladně prohlédnout, s cílem zjistit potenciální vady množství, jakosti a provedení. Při zjištění vady množství, jakosti a provedení na Zboží je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od doručení, uplatnit reklamaci u Prodávajícího. Reklamaci může uplatnit osobně, nebo e-mailem. Pokud bylo Zboží dodáno v rozporu se Smlouvou, Prodávající dodá Zákazníkovi chybějící množství Zboží, příp. dodá Zákazníkovi náhradní Zboží v jakosti a vyhotovení odpovídajícím Smlouvě.

Pokud se vada na dodaném Zboží projeví až později, Zákazník uplatňuje reklamaci u Prodávajícího a to v provozu společnosti SEGAT a.s. ul. Štefánikova 4560/48, 058 01 Poprad.

7.4 Vyřízení reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady servisním technikem autorizovaného servisu (dle povahy Zboží). Prodávající resp. servisní technik autorizovaného servisu na základě obhlídky Zboží vystaví vyjádření o vadě, na kterém je popsána vada Zboží (ať už opravitelná nebo ne). Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní.

7.5 Nároky z vad Zboží.

7.5.1 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Zákazník právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění opravou.

7.5.2 Zákazník může namísto odstranění vady opravou požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady.

7.5.3 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, má Zákazník právo na výměnu Zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

7.5.4 Pokud se na Zboží opětovně vyskytla stejná vada po opravě, nebo větší počet vad současně, má Zákazník během záruční doby také právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz. Opětovný výskyt vad po opravě znamená stav, kdy se stejná vada vyskytne po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

7.5.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Zákazník po skončení opravy bylo povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.

7.5.6 Pokud Prodávající resp. autorizovaný servis reklamovaný Zboží v záruční době neopraví do 30 dnů, Zboží se považuje za neopravitelné a platí ustanovení bodu 7.5.3 těchto Podmínek.

7.6 Všeobecné reklamační podmínky. Při předkládání Zboží na záruční opravu Prodávajícímu resp. do autorizovaného servisu musí být splněny následující podmínky:

- je předložen originální záruční list (pokud byl se Zbožím dodán),

- je předložen doklad o zaplacení kupní ceny za Zboží (faktura resp. pokladní blok),

- je předloženo reklamované Zboží (pokud to jeho povaha připouští).

7.7 Oprava reklamovaného Zboží v záruční době bude provedena bezplatně.

7.8 Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnily v záruční době.

Společná ustanovení
8.1 Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami lze řešit i dohodou nebo mimosoudní cestou. V případě, že se Smluvním stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, může spotřebitel, který je fyzickou osobou kontaktovat Českou obchodní inspekci jako jeden z možných subjektů mimosoudního řešení sporu. Pro řešení sporu dohodou nás můžete kontaktovat na obchod@pneucom.sk. Pro podání návrhu na zahájení alternativního řešení sporu může spotřebitel, který je fyzickou osobou využít postup určený §12 zákona 391/2015 Sb.
V případě zájmu o soudní řešení sporu a pro spory mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je právnickou osobou, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný soud v České republice.

8.2 Veškerá oznámení a další úkony včetně právních úkonů, které mají být podle příslušných právních předpisů nebo dohody Smluvních stran učiněny písemně nebo budou učiněny písemně, budou doručovány druhé Smluvní straně osobně nebo doporučenou poštou na poslední známou adresu této Smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že odmítne-li adresát převzít zásilku nebo vrátí-li se zásilka odesílateli jako nedoručená, platí, že zásilka byla doručena druhý den po dni jejího odeslání. Podání, která lze v souladu s těmito VOP učinit elektronicky (elektronickou poštou), se budou považovat za doručená v den jejich odeslání, pokud byla odeslána v pracovní den do 15:00.

8.3 Ochrana osobních údajů - Celé znění si můžete přečíst na stránce Ochrana osobních údajů.


Hodnotící formuláře
9.1 Zákazníkům jsou zasílány hodnotící dotazníky od třetích stran (srovnávací portály - heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk),
v rámci kterých zakazník může vyjádřit svou spokojenost s nákupem.

Závěrečná ustanovení
10.1 V případě, že se některá ustanovení těchto Podmínek stanou zcela nebo zčásti neplatná, neúčinná nebo nevykonatelná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Namísto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.

10.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu a doplňování těchto Podmínek, přičemž o změnách neprodleně informuje Zákazníky na webové stránce http://www.pneucom.sk.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 12.2.2016 a nahrazují předchozí verzi VOP. Změna oproti původní verzi nastala v odstavci 8.1