Ochrana osobních údajů

1.1. Kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen sdělit prodávajícímu své jméno a příjmení, fakturační adresu včetně PSČ, adresu dodání včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.


1.2. Kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, fakturační adresu včetně PSČ, adresu dodání včetně PSČ, IČO, DIČ a platné DIČ (je-li plátcem), číslo telefonu a mailovou adresu.

1.3. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. 1 zákona č . 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“), aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, včetně IP adresy Kupujícího a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas prodávajícímu a třetím stranám se zpracováním jeho osobních údajů a to za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, evidence kupních smluv, faktur a jiných dokumentů, jakož i pro marketingové účely prodávajícího, přičemž prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu poštou, nebo prostřednictvím e-mailu nabídky a informace marketingového charakteru, souvisejícího s předmětem podnikání prodávajícího, za účelem přepravních služeb koupeného zboží. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.


1.4. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.


1.5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně pro účel uvedený v bodě 1.3. těchto podmínek.


1.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny v bodě 1.3. těchto podmínek zvlášť a zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.


1.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas kupujícího si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.


1.8. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

1/ potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,
2/ v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, byl-li jmenován,
b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, nepostupuje-li prodávající při získávání osobních údajů podle § 8 ZnOOÚ,
c) účel zpracování osobních údajů,
d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOÚ a
e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:

- poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získává-li prodávající osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, sdělí jí i čas platnosti souhlasu, a jestliže kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,
- třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů


Při vydání rozhodnutí podle odstavce 1.11. je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací: 

- v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,
- v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
- opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

- likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
- blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.


1.9. Právo kupujícího dle bodu 1.1. bodu 5 a 6 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.


1.10. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči

- zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
- využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
- poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.


1.11. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, nesnese-li věc odklad, má právo u prodávajícího kdykoliv namítat vůči zpracování osobních údajů v případech dle § 10 odst. 1 písm. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.


1.12. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, nesnese-li věc odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, vydá-li se takové rozhodnutí výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních. údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě dle ods. 1.19. Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.


1.13. Pokud kupující uplatní své právo

- písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
- osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,
- u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis odevzdat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.


1.14. Kupující při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.


1.15. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.


1.16. Pokud kupující nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.


1.17. Žádost kupujícího podle ods. 1.1. bodu 1 až 3, 5 a odst. 1 písm. 1.10. až 1.12. vyřídí prodávající bezplatně.


1.18. Žádost kupujícího podle ods. 1.1. bodu 4 vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, se pořízením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.


1.19. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího podle odstavců 1.17. a 1.18. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti


1.20. Omezení práv kupujícího podle ods. 1.9. prodávající bez zbytečného odkladu písemně sdělí kupujícímu a Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.


1.21. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v bodě 1.3. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

Majitel internetové a kamenné prodejny:
SEGAT a.s.
Adresa: Železniční 1097/35, Poprad 058 01
IČ: 31663991
zapsaná v Obchodním rejstříku u Okresního soudu Prešov, vložka č.j. 10503/P

Společnosti zajišťující technické řešení internetové stránky Pneucom.EU:
ui42 spol. s r.o.
Adresa: Sibiřská 62, 831 02 Bratislava
IČ: 35713003
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro. Vložka č.1 14226/B

online42 s. r.o.
Adresa: Úprkova 14, 811 04 Bratislava
IČ: 46860509
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro. Vložka č.1 84547/B

Dodavatel Alu disků - v případě objednávky Alu disků

ALCAR CZECH s.r.o.
Adresa: Generála M.R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín
IČ: 46968181
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, Oddíl: Sro, vložka č.: 27599/R.

Kurýrní společnost Geis:
Geis CS s.r.o.
Adresa: Trňanská 6, 960 01 Zvolen
IČ: 31 342 428
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bánská Bystrica, Oddíl Sro. Vložka č.1 2083/S

Kurýrní společnost DPD:
Direct Parcel Distribution CS s.r.o.
Adresa: Technická 7, 821 04 Bratislava
IČ: 35 834 498
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro. Vložka č.1 26367/B